Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatos, ginančios teisę į privataus gyvenimo gerbimą, taikomos teisei nuspręsti ne tik tapti tėvais, bet ir KAIP jais tapti.

Besilaukianti Vengrijos gyventoja Ternovszky kreipėsi į  Europos Žmogaus Teisių Teismą skųsdamasi, jog jos teisė į privatų gyvenimą yra pažeidžiama –  galimybė rinktis gimdyti namuose ribojama, kadangi Vengrijos teisės aktai, numatydami dideles sankcijas, atgraso akušeres teikti pagalbą gimdyvėms namuose.

Teismas nusprendė, kad pareiškėja, kaip ir kiekviena moteris, turi teisę nuspręsti gimdyti namuose. Valstybė, nustatydama teisinį reguliavimą, kuriuo nepagrįstai apsunkinamas teisės gimdyti namuose realizavimas, pažeidžia Konvencijos privataus gyvenimo nuostatas.

Daugiau apie taiEuropos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimas „Ternovszky prieš Vengriją“  (įsigaliojęs 2011 m. kovo 14 d.) 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=878621&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Sprendimo vertimas į lietuvių kalbą: http://gimimas.lt/?page_id=1075