1. Teisė. Norvegijos mažos komplikacijų rizikos gimdyvės gali planuotai gimdyti namuose ir čia gauti akušerinę priežiūrą . Už akušerijos paslaugų teikimą yra atsakingos savivaldybės (tai numato Saivaldybės sveikatos paslaugų teikimo akto 1–3 paragrafai). Šiuo metu Norvegijoje taip pat rengiamos nacionalinės planuoto gimdymo namuose gairės „Nėštumas, gimdymas ir motinystė saugiose rankose“ (Utkast til retningslinje for hjemmefødsel. Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender).
  2. Statistika. Per metus dabar Norvegijoje vidutiniškai 150 vaikų planuotai gimsta namuose. Tai sudaro 0,25% visų metinių gimimų. 1999–2009 m. Norvegijoje užregistruoti 1267 planuoti gimdymai namuose. Tai sudaro 0,5% visų gimimų.
  3. Tyrimai. Šiuo metu atliekamas didelis, bendras Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Islandijos tyrimas, skirtas gimdymams namuose. Planuotų gimdymų namuose duomenis ir rezultatus numatoma surinkti per penkerių metų laikotarpį. Siekiama apimti apie 3 500 gimimų. Mokslinė grupė taip pat renka informaciją apie tėvų patyrimus.
  4. Akušerio praktika. Šalyje veikia maždaug 50–60 savarankiškai dirbančių akušerių. Tačiau jos netolygiai pasiskirsčiusios šalyje: santalkos labai urbanizuotose vietovėse ir stoka kai kuriuose mažo gimstamumo regionuose. 2009 m. vasario 19 d. Sveikatos apsaugos departamentas pateikė siūlymus, kuriuos patvirtino Ministro kabinetas (St.meld. nr. 12 (2008– 2009) En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg), kaip stiprinti įvairių institucijų ir akušerių bendradarbiavimą, įdarbinti akušeriu, pirkti jų paslaugas ir kt.
  5. Apmokėjimas.
  6. Kita. 2003 m. duomenimis, 9 iš 10 savivaldybių galėjo pasiūlyti akušerės paslaugos sveikatos centre. 70% savivaldybių teturėjo įdarbinę po 1 akušerę, 87% tų savivaldybių jas buvo įdarbinę nevisam etatui. Daugelis savivaldybių skiria akušeres kitoms užduotims: slaugai ir priežiūros paslaugoms, mokyklos sveikatos paslaugoms ir pan. Tokiais atvejais akušerės gauna per mažai patirties, kad išlaikytų savo įgūdžius.
  7. Nuorodos.
    Dabar atliekamas lyginamasis tyrimas www.nordichomebirth.com