(1) Europos žmogaus teisių teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimas Ternovszky prieš Vengriją, kuriame konstatuota, kad Valstybė, nustatydama teisinį reguliavimą, kuriuo nepagrįstai apsunkinamas teisės gimdyti namuose realizavimas, pažeidžia Konvencijos privataus gyvenimo nuostatas. Žr. Ternovszky prieš Vengriją, teismo sprendimas.

(2) ES pagrindinių teisių chartija įtvirtina ES valstybėms narėms bendras teises. Paminėtina, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos preambulėje sakoma: „Chartijoje, deramai atsižvelgiant į Sąjungos kompetenciją ir uždavinius bei į subsidiarumo principą, dar kartą įtvirtinamos pagrindinės teisės, kylančios iš visoms valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų ir tarptautinių įsipareigojimų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Sąjungos ir Europos Tarybos priimtų socialinių chartijų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo teisminės praktikos.“

(3) ES valstybėse narėse vienodas profesines kvalifikacijas numato direktyva 2005/36/EB. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ (toliau – Direktyvos) 42 straipsnyje įtvirtinta:

„2. Valstybės narės užtikrina, kad akušeriai galėtų užsiimti bent tokia veikla:
[…]
e) rūpinimusi ir parama motinai gimdant ir vaisiaus būklės stebėjimu gimdoje reikiamomis klinikinėmis ir techninėmis priemonėmis;
f) savaiminio gimdymo priėmimu, įskaitant reikiamą epiziotomiją, o skubiais atvejais – gimdymą sėdmenine pirmeiga;
g) motinos ar kūdikio sveikatai grėsmingų požymių atpažinimu, dėl kurių būtina kreiptis į gydytoją, ir, jei reikia, pagalba pastarajam; reikiamų skubių priemonių ėmimusi nesant gydytojo, visų pirma placentos pašalinimu ranka, gimdos patikrinimu ranka;
h) naujagimio ištyrimu ir priežiūra; iškilus poreikiui, imantis visos būtinos iniciatyvos, o jei riekia — nedelsiant imantis atgaivinimo; […]“.

Šioje Direktyvoje nurodytos akušerių teisės gali būti įgyvendintos nesant ypatingų techninių ar organizacinių sąlygų ar priemonių. Netgi priešingai – akušeriams Direktyva suteikiamos teisės imtis skubių priemonių nesant gydytojo (g punktas), leidžia teigti, kad įprasto gimdymo metu, nesant ypatingų rizikos faktorių, gimdymai gali vykti ir tose vietose, kur gydytojų nuolat nėra.

(4) „Kartu sveikatos labui, 2008-2013 m. ES strateginis požiūris“. Paminėtina ir tai, kad, remiantis specialiaisiais sveikatos sistemos principais (universalumas, geros priežiūros pasiekiamumas, lygybė ir solidarumas), kuriais turėtų vadovautis šalys narės (žr. Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013, http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf , Council Conclusions on Common values and principles in European Union Health Systems http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c _146/c _14620060622 en 00010003 . pdf ), esminis sveikatos sistemos Sąjungos lygiu deklaruojamas tikslas, kad „[v]isos sveikatos sistemos ES siektų įgyvendinti į pacientą orientuotas ir individualius poreikius atitinkančias sąlygas.“